مدیریت دبیرخانه کنفرانس

  مدیریت دبیرخانه:

             فاطمه حسین زاده

  کارشناس دبیرخانه:

  مهتا عارفپور 

  مدیریت کمیته مقالات و انتشارات کنفرانس

  سعید عباسیان

  مدیریت کمیته رسانه و سایت کنفرانس

  مدیریت کمیته رسانه و سایت:

  سعید مجرایی

  کارشناسان کمیته:

  یزدان رفیعی رودبالی

   

  مدیریت کمیته بین الملل کنفرانس

  سعید عباسیان